[{"szinhaz_id":474,"nev":"Cimbor\u00e1k B\u00e1bsz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Cimbor\u00e1k B\u00e1bsz\u00ednh\u00e1z","varos":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","url":"\/hu\/kepgaleria\/cimborak-babszinhaz--474.html"},{"szinhaz_id":592,"nev":"Csavar T\u00e1rsulat \u2013 G\u00e1l Tam\u00e1s","rovidnev":"Csavar T\u00e1rsulat","varos":"Het\u00e9ny","url":"\/hu\/kepgaleria\/csavar-tarsulat--592.html"},{"szinhaz_id":117,"nev":"Cs\u00edki J\u00e1t\u00e9ksz\u00edn","rovidnev":"Cs\u00edki J\u00e1t\u00e9ksz\u00edn","varos":"Cs\u00edkszererda","url":"\/hu\/kepgaleria\/csiki-jatekszin--117.html"}]